Meniu Uždaryti

Asociacijos įstatai

Įregistruota Juridinių asmenų registre
2010 m. kovo 24 d.
Kodas: 195704062

Lietuvos informatikos mokytojų asociacijos
ĮSTATAI

I. Bendroji dalis

1. Lietuvos informatikos mokytojų asociacija (toliau tekste – Asociacija ) – nepolitinė, savanoriška, nevyriausybinė organizacija, turinti civilinės atsakomybės viešojo juridinio asmens teises, savo lėšas, antspaudą, veikianti visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

2. Sutrumpintas Asociacijos pavadinimas: LInMA.

3. Asociacija įkurta 2000 m. gegužės 13 d. Kaune.

4. Asociacija veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu bei kitais nevyriausybinių organizacijų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, Vyriausybės nutarimais bei šiais Įstatais.

5. Asociacija palaiko glaudžius ryšius su Švietimo ir mokslo ministerija ir jos padaliniais, mokymo institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis bei fondais.

6. Asociacijos teisinė forma – asociacija. Asociacija yra ne pelno organizacija. Jos veiklos tikslas nėra pelno siekimas.

7. Asociacijos veiklos laikotarpis neribotas.

8. Asociacijos buveinės adresas: Suvalkų g. 1, Vilnius.

9. Asociacijos grafinis ženklas – penkios raidės: „LInMA“.

II. Asociacijos tikslas

10. Plėtoti asociacijos narių kūrybinę metodinę veiklą, dalykinį tobulėjimą, apibendrinti ir skleisti savo narių patirtį, įvaldant naująsias technologijas ir jų mokymo būdus, aktyviai dalyvauti kuriant informacinę visuomenę.

III. Asociacijos veiklos uždaviniai

11. Bendradarbiauti su Švietimo ir Mokslo ministerija, informatikos ir informacinių technologijų, pedagogų rengimo bei kvalifikacijos tobulinimo institucijomis ir kitomis asociacijomis.

12. Teikti siūlymus dėl ugdymo ir mokytojų kvalifikacijos tobulinimo; techninės ir programinės įrangos, vadovėlių ir kitos mokomosios medžiagos tinkamumo ugdymo procese.

13. Organizuoti seminarus, konferencijas, konkursus, parodas, ekskursijas, skatinti Asociacijos narių publikacijas ir kitą kūrybinę veiklą.

14. Rūpintis metodinių rekomendacijų, informacinių biuletenių, straipsnių, jų rinkinių informatikos mokymo klausimais leidyba.

15. Remti kūrybiškai dirbančius asociacijos narius, skatinti gabius mokinius ir studentus, inicijuoti jų stažuotes Lietuvoje ir užsienyje.

16. Ginti savo narių profesinius, socialinius ir kitokius interesus.

IV. Asociacijos nariai

17. Asociacija nariais gali būti visų tipų Lietuvos švietimo įstaigų informatikos, informacinių technologijų bei kitų specialybių mokytojai ir asmenys, pritariantys asociacijos tikslams.

18. Asociacija gali turėti garbės narius, kurie renkami konferencijoje.

19. Naujų narių priėmimą tvirtina Asociacijos valdyba, gavusi iš pretendento prašymą-anketą ir informaciją, kad pretendentas sumokėjo stojamąjį mokestį 5% MGL ir 5% MGL metinį nario mokestį.

20. Asociacijos narių sąrašą tvarko asociacijos viceprezidentas. Sąrašas turi būti laisvai prieinamas kiekvienam asociacijos nariui.

21. Asociacijos narys gali laisvai išstoti iš Asociacijos, apie tai prieš vieną mėnesį raštu pranešęs Asociacijos Valdybai. Išstojęs narys turi teisę vėl stoti į Asociaciją, pateikęs prašymą Asociacijos Valdybai.

22. Asociacijos valdyba turi teisę pašalinti Asociacijos narį, nesilaikantį įstatų.

23. Nariai gali būti išbraukiami iš Asociacijos narių sąrašo, jeigu:

a) raštu pareiškia norą išstoti iš Asociacijos;
b) nemoka nario mokesčio daugiau kaip dvejus metus ir jo nesumokėjus per nustatytą laikotarpį po įspėjimo;

24. Asociacijos narys turi teisę:

a) rinkti ir būti renkamu į Asociacijos vadovaujantį organą;
b) dalyvauti visose asociacijos narių konferencijose, susirinkimuose, balsuoti, teikti pasiūlymus ir būti renkamam į asociacijos valdymo organus;
c) gauti išsamią informaciją apie asociacijos veiklą pateikęs prašymą raštu Asociacijos valdybai;
d) dalyvauti Asociacijos veikloje;
e) gauti pagalbą iš Asociacijos profesinėje veikloje;
f) nustatyta tvarka naudotis asociacijos turtu;
g) išstoti iš Asociacijos.
h) reikalauti sušaukti neeilinę konferenciją, jei tam pritaria ne mažiau, kaip 1/3 asociacijos narių.

25. Asociacijos nario pareigos:

a) laikytis Asociacijos įstatų;
b) nustatyta tvarka (vieną kartą per finansinius metus) mokėti metinį nario mokestį. Garbės nariai, studentai, mokiniai, bedarbiai (neturintys darbo daugiau kaip pusę mokestinio laikotarpio), neįgalieji nuo mokesčio atleidžiami.
c) laikytis etikos normų.

V. Asociacijos valdymas ir struktūra

26. Asociacijos valdymo organai yra:

a) aukščiausias Asociacijos valdymo organas yra Asociacijos narių Konferencija, turinti visas visuotinio Asociacijos narių susirinkimo teises;
b) Asociacijos kolegialus valdymo organas yra Asociacijos Valdyba;
c) Asociacijos Prezidentas.

27. Asociacijos Konferencija ir jos šaukimo tvarka.

a) Asociacijos Konferencijos (toliau – Konferencija) šaukimo tvarka:

1) Į Konferenciją kviečiami visi Asociacijos nariai.
2) Apie būsimą Konferenciją nariams pranešama ne vėliau kaip prieš mėnesį, nurodžius Konferencijos vietą, laiką ir darbo tvarką. Informacinis pranešimas apie konferenciją spausdinamas Asociacijos interneto svetainėje bei siunčiamas elektroniniu paštu visiems Asociacijos nariams.
3) Konferencijos dalyviais laikomi visi iš anksto užsiregistravę Asociacijos nariai. Išankstinei registracijai skiriama ne mažiau kaip 30 dienų. Išankstinė registracija vykdoma Asociacijos interneto svetainėje.
4) Konferencija laikoma teisėta, jei į ją atvyksta ne mažiau kaip 2/3 Konferencijos dalyvių.
5) Jeigu Konferencijoje nėra kvorumo, šių įstatų nustatyta tvarka šaukiama pakartotinė Konferencija, kuri turi teisę priimti sprendimus neįvykusios Konferencijos darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek joje dalyvaus asociacijos narių.

b) Asociacijos Konferencijos teisės:

1) reorganizuoti ar likviduoti Asociaciją;
2) rinkti 11 narių Asociacijos Valdybą, 3 narių Asociacijos Revizijos komisiją;
3) priimti, keisti ir papildyti Asociacijos Įstatus;
4) rinkti garbės narius;
5) išklausyti Asociacijos Prezidento ir Revizijos komisijos ataskaitas, jas tvirtinti.
6) spręsti kitus Asociacijos klausimus, priimti sprendimus ir rezoliucijas.

28. Asociacijos eilinės Konferencijos šaukiamos kas dveji metai.

29. Asociacijos neeilinės Konferencijos gali būti šaukiamos:

a) Asociacijos Valdybos sprendimu;
b) reikalaujant 1/3 Asociacijos narių.

30. Sprendimai Konferencijoje priimami paprasta Konferencijoje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Asociacijos struktūra, likvidavimas, Įstatai, jų pakeitimai priimami ne mažiau 2/3 dalyvaujančiųjų balsų;

31. Asociacijos Valdyba ir Asociacijos Revizijos komisija Konferencijoje renkama slaptu balsavimu, paprasta balsų dauguma, dviejų metų laikotarpiui.

32. Konferencijoje rašomas protokolas, kurį pasirašo Konferencijos pirmininkas ir sekretorius.

33. Tarp Konferencijų Asociacijos veiklą tvarko ir visus klausimus, kurie nepriskirti išimtinai Konferencijai, sprendžia Valdyba.

34. Valdybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip ½ valdybos narių (įskaitant ir dalyvaujančius, naudojantis nuotolinėmis IKT konferencijų ryšio priemonėmis). Jos sprendimai priimami atviru balsavimu paprasta balsų dauguma. Esant lygiam balsų skaičiui, lemia Prezidento balsas. Asociacijos Valdyba posėdžiauja ne mažiau kaip 2 kartus per metus.

35. Asociacijos Valdyba iš savo narių slaptu balsavimu paprasta balsų dauguma renka Asociacijos Prezidentą, Viceprezidentą ir skiria iždininką. Taip pat Valdyba, paprasta balsų dauguma slaptu balsavimu atšaukia (atleidžia iš pareigų) Asociacijos Prezidentą arba Viceprezidentą.

36. Asociacijos Prezidentas šaukia neeilinius Valdybos posėdžius. Asociacijos Prezidentas bei Viceprezidentas atstovauja Asociaciją, šaukia Valdybos posėdžius, vykdo Valdybos sprendimus, pasirašo įgaliojimus, sutartis ir kitus raštus, priima arba atleidžia samdomus darbuotojus; kartu su iždininku pasirašo čekius bei kitus dokumentus.

37. Revizijos komisija:

a) išsirenka pirmininką;
b) tikrina asociacijos finansų ir turto apskaitą;
c) stebi, ar Asociacijos bei jos valdymo organų veikla atitinka šiuos įstatus;
d) teikia Konferencijai Asociacijos Valdybos veiklos įvertinimą.

38. Valdyba turi kooptavimo į Valdybą, Revizijos komisiją teisę. Kooptuotų narių negali būti daugiau, negu 1/3 visų išrinktų Konferencijoje narių.

39. Dokumentai ir kita informacija apie asociacijos veiklą pateikiama kiekvienam Asociacijos nariui, pateikusiam raštišką prašymą Asociacijos Valdybai.

40. Vieša Asociacijos informacija skelbiama Asociacijos interneto svetainėje. Esant galimybei vieša informacija gali būti papildomai platinama kitomis šiuolaikinėmis informacijos sklaidos priemonėmis bei žiniasklaidoje.

VI. Asociacijos lėšos

41. Asociacijos lėšas sudaro:

a) narių stojamasis ir metinis mokestis.
b) dovanotos (paaukotos) lėšos;
c) kredito įstaigų palūkanos už saugomas asociacijos lėšas;
d) skolinto kapitalo lėšos;
e) kitos teisėtai gautos lėšos.

42. Asociacijos lėšos naudojamos:

a) Asociacijos renginių organizavimui, organizacinės ir kūrybinės veiklos finansavimui;
b) leidybinei veiklai;
c) kvalifikacijos tobulinimui;
d) asociacijos reprezentacijai;
e) kitai įstatuose numatytai veiklai.

43. Asociacijos lėšų skyrimą paramai ar labdarai ir Asociacijos lėšomis vykdomus projektus tvirtina Asociacijos Valdyba. Asociacijos lėšos ir pajamos naudojamos laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų.

44. Asociacijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

45. Visus finansinius dokumentus pasirašo Asociacijos Prezidentas (arba įgaliotas asmuo) ir iždininkas.

VII. Asociacijos veiklos baigimas

46. Asociacijos veikla pasibaigia konferencijos sprendimu. Visus klausimus, susijusius su Asociacijos veiklos pabaiga, sprendžia konferencijoje išrinkta likvidacinė komisija.

47. Asociacijos veikla gali būti nutraukta Lietuvos Respublikos įstatymais numatytos valstybinės institucijos sprendimu.

48. Nutraukus asociacijos veiklą, likusi jos turto dalis ir piniginės lėšos dovanojamos kitoms asociacijoms, mokykloms, skiriamos labdarai.


Kaunas, 2009 m. rugsėjo 26 d.

Lietuvos informatikos mokytojų asociacijos prezidentė Rasa Alaburdienė